Pork Fresh  Hocks

Pork Fresh Hocks

$4.20 /lb.
Avg. 2 lb.